ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 (การสอบโดยระบบออนไลน์)(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2563
 2.กำหนดตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 สิงหาคม 2563
 3.บัตรนิสิต 2563(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2563
 4.รายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต online(ด่วนที่สุด)

ระบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2563
New Student Registration Naresuan University acadyear 2020


ENTER..

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2563
 5.ยื่นขอคืนเงินส่วนลดค่าลงทะเบียน 3/2562 Online(ด่วน)

ยื่นขอคืนเงินส่วนลดค่าลงทะเบียน 3/2562 Online

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 พฤษภาคม 2563
 6.แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563
และมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์การเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

หลักเกณฑ์การจัดการเรียนการสอน การสอบโดยระบบออนไลน์

แนวปฏิบัติและมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2563
 7.พิมพ์ใบเสร็จ online
คู่มือการใช้งานการพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์

***สามารถสั่งพิมพิมพ์ได้หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ
ประกาศโดย   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2560
 8.ประกาศปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โทร 0 5596 8309-15   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2553
 9.ขอเชิญนิสิต ป.ตรี ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิต โทร 055968310   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2556
 10.เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ผ่านระบบ reg. ในข้อกรณีที่นิสิตไม่เข้าประเมินฯ จะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาของรายวิชานั้นได้ ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป นิสิตสามารถเข้าทำการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่หลังสอบปลายภาคเรียน 2 สัปดาห์
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
 11.การกระทำกับข้อมูทางคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุก
นิสิตที่เข้าใช้หรือเข้าดูหรือเข้าถอนรายวิชารายวิชาของบุคคลอื่นในระบบทะเบียนออนไลน์ ้ มีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
ประกาศโดย   ระบบทะเบียนออนไลน์   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
 12.วารสารมหาวิทยาลัย
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
ประกาศโดย   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2558
 13.การบันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัยของนิสิต
ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต โทร.0-5596-1215   วันที่ประกาศ   25 พฤษภาคม 2554
 14.เอกสารแนะนำระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( e-registrar )
ประกาศโดย   งานทะเบียนนิสิตฯ โทร.0-5596-8310,8311   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2550