Adviser
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
e-registrar DBs
 
 

NEWS
  NEWS TOPIC
 1.ตรวจสอบยอดเงินค้างชำระ(HIGHEST PRIORITY)
ANNOUNCED BY   งานทะเบียนฯ   ANNOUNCED DATE   14 October 2020
 2.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563(HIGHEST PRIORITY)
ANNOUNCED BY   -   ANNOUNCED DATE   16 September 2020
 3.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563(HIGHEST PRIORITY)
ANNOUNCED BY   -   ANNOUNCED DATE   16 September 2020
 4.กำหนดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563(การสอบโดยระบบออนไลน์)(HIGHEST PRIORITY)
ANNOUNCED BY   -   ANNOUNCED DATE   16 September 2020
 5.เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT(HIGH PRIORITY)
ANNOUNCED BY   DIALD   ANNOUNCED DATE   25 August 2020
 6.Student Registration Naresuan University

ระบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2563
New Student Registration Naresuan University acadyear 2020


ENTER..

ANNOUNCED BY   registrar   ANNOUNCED DATE   6 June 2020
 7.Print receipt
ANNOUNCED BY   Financial Divion Tel: 0-5596-1167 , 0-5596-1168   ANNOUNCED DATE   2 August 2017
 8.ACADEMIC CALENDAR

Academic calendar

ANNOUNCED BY   Registration and Evaluation office tel.0-5596-8310   ANNOUNCED DATE   21 December 2010
 9.Evaluation Systems
ANNOUNCED BY   Registration and Evaluation office tel.0-5596-8310   ANNOUNCED DATE   28 March 2013
 10.เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนฯ ผ่านระบบ reg. ในข้อกรณีที่นิสิตไม่เข้าประเมินฯ จะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาของรายวิชานั้นได้ ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป นิสิตสามารถเข้าทำการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่หลังสอบปลายภาคเรียน 2 สัปดาห์
ANNOUNCED BY   e-rgistrar   ANNOUNCED DATE   30 November 2017
 11.การกระทำกับข้อมูทางคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุก
นิสิตที่เข้าใช้หรือเข้าดูหรือเข้าถอนรายวิชารายวิชาของบุคคลอื่นในระบบทะเบียนออนไลน์ ้ มีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์
ANNOUNCED BY   e-registrar   ANNOUNCED DATE   30 November 2017
 12.Naresuan University Journals
Naresuan University Journalห
ANNOUNCED BY   สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย โทร 055968840   ANNOUNCED DATE   20 July 2015
 13.Updating student address
ANNOUNCED BY   SA   ANNOUNCED DATE   25 May 2011
 14.e-regsitrar manual
ANNOUNCED BY   Registration and Evaluation office tel.0-5596-8310   ANNOUNCED DATE   1 November 2007
        
    - We advise you to use the browser is Internet Explorer Version 5.0 up for the proper result.
      and the broad of Screen Area is 1024x768 pixels
 
Contact staff.
Division of Academic Affaris
Naresuan University, Phitsanulok 65000, Thailand

Registration and Evaluation office
Tel.(66)0-5596-8324 Or  Contract to staff