ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
โปรดเลือก   ปลายภาค  กลางภาค  สอบนอกตาราง  
 ปีการศึกษา   2564     /  1    {2}    3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชากลุ่ม
 วันที่  12 ตุลาคม 2567
12:00 - 14:00001212-2 English Critical Reading for Effective Communication : 3 (2-2-5) 53-53,81-82