001222Language, Society and Culture
ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:50QS 4401QSC5505455W     
  พฤหัสบดี10:00-11:50QS 4401QSL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย พิรุณสาร
นายวันจักร รัตนชื่น
รศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์
ดร.อรทัย ชินอัครพงศ์
ดร.ภูริตา เรืองจิรยศ
ดร.อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล
นางสาวสาทิพย์ เครือสูงเนิน
ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์
ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม
ผศ.ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญสำรองให้:1 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 1
2 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 1
3 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
4 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1
5 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1
6 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1
7 : 11306130060:ฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปี 1
8 : 11306080060:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1
9 : 11306110060:เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 1
10 : 11306090059:สถิติ ชั้นปี 1
11 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
12 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1
13 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
14 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1
15 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1
17 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 1
18 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1
19 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1
20 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1
21 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1
22 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1
23 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
24 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1
25 : 11310040260:สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
26 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1
27 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1
28 : 11316010063:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1
29 : 11317100061:พม่าศึกษา ชั้นปี 1
30 : 11317060061:ภาษาจีน ชั้นปี 1
31 : 11317070061:ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
32 : 11317080061:ภาษาไทย ชั้นปี 1
33 : 11317090061:ภาษาฝรั่งเศส ชั้นปี 1
34 : 11317120062:ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
35 : 11317130061:ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1
36 : 11317040061:นาฏศิลป์ไทย ชั้นปี 1
37 : 11317020061:ดุริยางคศาสตร์ไทย ชั้นปี 1
38 : 11317030161:ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์ ชั้นปี 1
39 : 11317030261:ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก ชั้นปี 1
40 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
41 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 1
42 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 1
43 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1
44 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 1
45 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 1
46 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1
47 : 11308220062:คอมพิวเตอร์ - (4 ปี) ชั้นปี 1
48 : 11308250062:ฟิสิกส์ - (4 ปี) ชั้นปี 1
49 : 11308270062:ชีววิทยา - (4 ปี) ชั้นปี 1
50 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 1
51 : 11308280062:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ปี) ชั้นปี 1
52 : 11308300062:พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย - (4 ปี) ชั้นปี 1
53 : 11308070063:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปี 1
54 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1
55 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
56 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1
57 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 1
58 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 1
59 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1
60 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 2
61 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 2
62 : 11306020060:เคมี -ทางวิชาการ ชั้นปี 2
63 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2
64 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2
65 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 2
66 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2
67 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2
68 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
69 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 2
70 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 2
71 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 2
72 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 2
73 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 2
74 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 2
75 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 2
76 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 2
77 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 2
78 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 2
80 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 2
81 : 11308260062:เคมี - (4 ปี) ชั้นปี 2
82 : 11308300062:พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย - (4 ปี) ชั้นปี 2
83 : 11308070061:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปี 2
84 : 11303121059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2
85 : 11303170063:เกษตรแม่นยำ ชั้นปี 1
86 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 4
87 : 11303122059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 2 : WiL) ชั้นปี 2
88 : 61760743 : นายศักย์ศรณ์ วรรณหม้อ ชั้นปี 3
89 : 61760774 : นายศุภฤกษ์ ศรีพัฒนกุล ชั้นปี 3
90 : ทุกชั้นปี
91 : 63266076 : นายไชยพศ จันทร์แสงสุก ชั้นปี 1
80-1-79
70-1-69
50-8-42
100-3-97
100-8-92
50-0-50
60-0-60
80-4-76
80-0-80
60-0-60
60-6-54
120-2-118
120-10-110
40-4-36
80-10-70
40-3-37
40-2-38
60-3-57
60-4-56
60-4-56
60-2-58
30-0-30
200-4-196
40-2-38
40-3-37
40-2-38
240-38-202
40-9-31
60-11-49
60-10-50
60-20-40
40-7-33
60-32-28
40-12-28
30-0-30
10-0-10
25-1-24
15-1-14
200-10-190
80-10-70
100-9-91
100-10-90
80-6-74
100-8-92
80-2-78
60-1-59
30-1-29
30-2-28
60-4-56
60-3-57
60-1-59
60-3-57
40-5-35
25-10-15
45-8-37
50-3-47
120-15-105
120-16-104
87-36-51
54-0-54
106-25-81
129-1-128
85-3-82
94-11-83
103-0-103
52-3-49
47-1-46
64-4-60
45-4-41
57-11-46
48-0-48
132-0-132
91-30-61
40-6-34
65-1-64
51-3-48
59-8-51
102-0-102
30-0-30
73-6-67
37-8-29
113-22-91
50-0-50
70-0-70
40-0-40
1-1-0
1-1-0
10-5-5
1-1-0
สอบกลางภาค: 23 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 3203.
23 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 3202.
23 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 3201.
23 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2212.
23 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2211.
23 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2210.
23 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2208.
23 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2209.
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 3202.

10 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 3201.

10 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2212.

10 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2211.

10 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2210.

10 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2209.

10 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 2208.

10 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 3203.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)